Sikhan Di Bhagat Mala

Sikhan Di Bhagat Mala -Punjabi by Bhai Veer Singh ji

Recording seva by Jagdish Singh Doha Qatar

Chapters

Mp3 fileAll files

Pdf provided by Sikhbookclub.comBhumika

Pauri 1

Pauri 2

Pauri 3

Pauri 4

Pauri 5

Pauri 6

Pauri 7

Pauri 8

Pauri 9

Pauri 10

Pauri 11

Pauri 12

Pauri 13 01 Taru Popat

Pauri 13 02 Moola Kidd

Pauri 13 03 Pritha Kheda

Pauri 13 04 Mardana

Pauri 13 05 Prithimal tey Rama Deddy

Pauri 13 06 Daulatkha Lodhi

Pauri 13 07 Bhai Malo Magaa

Pauri 13 08 Kalu Khati

Pauri 14 01Sikh Naam Mala

Pauri 14 02Siha Gajjan

Pauri 14 03 Bhagirath

Pauri 14 04 Ajtta Randhawa 1

Pauri 14 05 Budha Budda

Pauri 14 06 Firna Khera

Pauri 14 07 Bhai Jiva

Pauri 14 08 Gujjar Lohar

Pauri 14 09 Nayee Dhinj

Pauri 15 01 Paro Julka  1

Pauri 15 02 Bhai Mallu Shahi

Pauri 15 03 Bhai Kedari

Pauri 15 04 Deepa Narayandas tey Bula

Pauri 15 05 Lalu Durga Jivanda

Pauri 15 06 Bhai Jagga Dharni

Pauri 15 07 Khanu Mahiya tey Govind

Pauri 15 08 Jodh Rasoeyaa

Pauri 16 Dalleywasi Sangat

Pauri 17 Part 1 of 3

Pauri 17 Part 2 of 3

Pauri 17 Part 3  of 3

Pauri 18  01 of 04

Pauri 18  02 of 04

Pauri 18  03 of 04

Pauri 18  04 of 04

Pauri 19  01 Sikha Dey Naam

Pauri 19  02 Bhai Jattu Bhattu Phirna add 02

Pauri 19  03 Dalla Bhagirath Addh

Pauri 19  04 Bhai Moola Suja Chandu Addh

Pauri 20  01 Sikh Namavali

Pauri 20  02 Bhai Nau Bhullu Adh

Pauri 20  03 Bhai Chaurdas Mula Adh

Pauri 20  04 Bhai Phirna Jetha tey Changa

Pauri 20  05 Bhai Vesha Gopi Adh

Pauri 21

Pauri 22 01 Masand Sikh

Pauri 22 02 Bhai Lala tey Langah

Pauri 22 03 Ajab Ajaiab Umarshah

Pauri 22 04 Bhai Pedda Sanghar

Pauri 22 05 Bhai Kapoor Deva

Pauri 22 06 Bhai Jodha Jalo Aad

Pauri 23  01 of 03

Pauri 23  02 of 03

Pauri 23  03 of 03

Pauri 24

Pauri 25

Pauri 26

Pauri 27

Pauri 28

Pauri 29

Pauri 30

Pauri 31